مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 36- خدا چند نوع صفت دارد؟ آیا اساساً صفات خدا با یكدیگر تفاوت دارند؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:8مدت زمان
993میزان بازدید