مجموعه موشن گرافیک اعتقادي ایمان 51- باتوجه به اينكه خدا به موجودات عالم علم دارد،آيا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟

مسابقه شماره 51
با توجه به اینکه ثابت شد خدا به همه ی موجودات عالَم علم دارد، آیا تغییر کردن موجودات، سبب تغییر کردن علم خدا و ذاتش می شود؟
1- خیر؛ چون این موجوداتند که به علم خدا وابسته اند و به سبب علم او، به وجود آمده اند؛ به همین دلیل، علم ذاتی خدا با تغییرِ آنها، تغییر نمی کند.
2- خیر؛ چون مثل درختی است که ما در ذهنمان می سازیم؛ این علم ماست که آن درخت را به وجود آمده، نه اینکه آن درخت، علم ما را ایجاد کرده باشد و بتواند علم ما را تغییر دهد.
3- گزینه 1 و 2 صحیح است.
شما تا ساعت 24 روز دوشنبه 23 بهمن ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:53مدت زمان
728میزان بازدید