مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 55- با توجه به اينكه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم بايد به وجود بيايد، آيا خدا كه علّت تامّه ي همه ي موجوداتِ عالم است نيز مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟

مسابقه شماره 55
با توجه به اينكه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم بايد به وجود بيايد، آيا خدا كه علّت تامّه ي همه ي موجوداتِ عالم است نيز مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟
1- بله؛ چون وقتي خدا علت تامه ي همه ي موجودات است، بايد دائماً موجودات را به وجود آورد.
2- بله؛ چون خدا براي اينكه خالق باشد، مجبور است دائماً‌ موجودات را خلق كند.
3- خير؛ چون يكي از انواع علّت تامه، علّت تامّه اي است كه اختيار دارد و فقط در صورتي كه اراده كند، معلولش به وجود مي آيد؛‌ و علّت تامّه بودن خدا نيز از همين نوع است.
شما تا ساعت 24 روز دوشنبه 7 اسفند ماه فرصت داريد كه عدد گزينه صحيح را به شماره پيامك 30000230 ارسال فرماييد.

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:17مدت زمان
1789میزان بازدید