مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 5- اگر نظم موجود در عالم دلالت بر وجود داشتن یک ناظم دارد، آیا بی نظمی های عالم هم دلالت بر وجود داشتن خالق بی نظمی دارد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:32مدت زمان
1227میزان بازدید