مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 6- همه ی اجزای عالم براثرتصادف واتفاق بوجود آمده اند ونظم هم هیچ تعریف مشخصی ندارد. چرا دربرهان نظم بر به وجود آمدن موجودات ازروی حساب و نظم تاکید می شود؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:46مدت زمان
1134میزان بازدید