مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 9- طبق نظريه داروين موجودات جهان بصورت تدريجي به تكامل رسيده اند و نياز به ناظم وحتي خالق ندارند. پس چگونه بر برهان نظم تكيه ميكنيد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:53مدت زمان
1328میزان بازدید