مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 11- نه با تجربه و نه با قاعده عقلي نمي توان اثبات كرد كه همه جاي جهان منظم است؛ پس چگونه برهان نظم مي گويد همه ي جهان منظم است؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:13مدت زمان
1180میزان بازدید