مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 13- چون فطرت معيار و تعريف خاصي ندارد ، نمي توان وجود آن را در انسان اثبات نمود؛ پس چرا برهان فطرت بر وجود فطرت تاكيد دارد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
4:1مدت زمان
1393میزان بازدید