مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 14- باتوجه به آنکه در برخی انسانها حسهایی حقیقت جویی وجود ندارد،آیامیتوان ادعا کرد امورفطری بین همه انسانها مشترک است؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:56مدت زمان
923میزان بازدید