مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 15- برهان فطرت بر وجود ميلي دروني به خدا در همه انسانها تكيه مي كند؛ پس چرا برخي انسانها ميلي به عبادت و پرستش خدا ندارند؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
2:37مدت زمان
1097میزان بازدید