مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 16- درست است كه درون انسان ميل رسيدن به كمال وجود دارد، ولي از كجا معلوم كه در بيرون وجود انسان موجودي كامل باشد كه با رسيدن به آن، ميل رسيدن به كمال در انسان پاسخ داده شود؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
4:9مدت زمان
1006میزان بازدید