مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 20- باتوجه به اينكه امور فطري قابل تجربه ، آزمايش و انتقال به ديگران نيست،چرا برهان فطرت بر انتقال امور فطري به ديگران تاكيددارد؟

نام و نام‌خانوادگی
پست الکترونیکی
متن دیدگاه
3:0مدت زمان
957میزان بازدید