مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 49- در برخي قسمت ها از علم مهندس يا مخترع، براي فهمِ بهترِ علمِ خدا استفاده شد. آيا خدا نيز مانند مهندس يا مخترع، ذهن و عقل دارد و به وسيله ي اينها به موجودات علم پيدا مي كند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 49- در برخي قسمت ها از علم مهندس يا مخترع، براي فهمِ بهترِ علمِ خدا استفاده شد. آيا خدا نيز مانند مهندس يا مخترع، ذهن و عقل دارد و به وسيله ي اينها به موجودات علم پيدا مي كند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 48-چگونه خدا به همه ی موجودات عالم پس از به وجود آمدنشان علم دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 48-چگونه خدا به همه ی موجودات عالم پس از به وجود آمدنشان علم دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 47- چگونه قبل از اينكه موجودي به وجود بيايد، خدا به آن موجود علم دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 47- چگونه قبل از اينكه موجودي به وجود بيايد، خدا به آن موجود علم دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 46- آيا خدا براي عالِم بودن، به موجودات عالَم و آگاهي از تغييرات آنها نياز دارد؟ اساساً آيا علم خدا تابع موجودات است يا اين، موجوداتند كه تابع علم خدا هستند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 46- آيا خدا براي عالِم بودن، به موجودات عالَم و آگاهي از تغييرات آنها نياز دارد؟ اساساً آيا علم خدا تابع موجودات است يا اين، موجوداتند كه تابع علم خدا هستند؟

 مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 40- آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 40- آيا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 39- چرا خدا به ذاتِ خودش ، علمِ‌حضوري دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 39- چرا خدا به ذاتِ خودش ، علمِ‌حضوري دارد؟

 مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 38- علمِ خدا ، جزء چه نوعي از انواع علم است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 38- علمِ خدا ، جزء چه نوعي از انواع علم است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 37- باتوجه به آنكه براي صدق كردنِ صفات فعلي بر خدا، بايد موجودِ ديگري هم وجود داشته باشد، آيا خدا به آن موجود، نيازمند مي شود؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 37- باتوجه به آنكه براي صدق كردنِ صفات فعلي بر خدا، بايد موجودِ ديگري هم وجود داشته باشد، آيا خدا به آن موجود، نيازمند مي شود؟