مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 18- چرا برخي، موجودات جهان را بي فايده و بيهوده شمرده و با همين دليل، جهان را بي نظم ميدانند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 18- چرا برخي، موجودات جهان را بي فايده و بيهوده شمرده و با همين دليل، جهان را بي نظم ميدانند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 11- نه با تجربه و نه با قاعده عقلي نمي توان اثبات كرد كه همه جاي جهان منظم است؛ پس چگونه برهان نظم مي گويد همه ي جهان منظم است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 11- نه با تجربه و نه با قاعده عقلي نمي توان اثبات كرد كه همه جاي جهان منظم است؛ پس چگونه برهان نظم مي گويد همه ي جهان منظم است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 10- چه اشكالي دارد كه نظم جهان ، هيچ ناظمي نداشته باشد و مواد عالم خودشان نظم ذاتي داشته باشند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 10- چه اشكالي دارد كه نظم جهان ، هيچ ناظمي نداشته باشد و مواد عالم خودشان نظم ذاتي داشته باشند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 9- طبق نظريه داروين موجودات جهان بصورت تدريجي به تكامل رسيده اند و نياز به ناظم وحتي خالق ندارند. پس چگونه بر برهان نظم تكيه ميكنيد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 9- طبق نظريه داروين موجودات جهان بصورت تدريجي به تكامل رسيده اند و نياز به ناظم وحتي خالق ندارند. پس چگونه بر برهان نظم تكيه ميكنيد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 8- باتوجه به اینکه ما همه ی جهان را ندیده ایم، ممکن است همه جای جهان منظم نباشد. پس چگونه می توانیم برهان نظم را اثبات کنیم؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 8- باتوجه به اینکه ما همه ی جهان را ندیده ایم، ممکن است همه جای جهان منظم نباشد. پس چگونه می توانیم برهان نظم را اثبات کنیم؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 7- آیا ممکن است به تعداد موجودات عالم، نظم دهنده وجود داشته باشد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 7- آیا ممکن است به تعداد موجودات عالم، نظم دهنده وجود داشته باشد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 6- همه ی اجزای عالم براثرتصادف واتفاق بوجود آمده اند ونظم هم هیچ تعریف مشخصی ندارد. چرا دربرهان نظم بر به وجود آمدن موجودات ازروی حساب و  نظم تاکید می شود؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 6- همه ی اجزای عالم براثرتصادف واتفاق بوجود آمده اند ونظم هم هیچ تعریف مشخصی ندارد. چرا دربرهان نظم بر به وجود آمدن موجودات ازروی حساب و نظم تاکید می شود؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 5- اگر نظم موجود در عالم دلالت بر وجود داشتن یک ناظم دارد، آیا بی نظمی های عالم هم دلالت بر وجود داشتن خالق بی نظمی دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 5- اگر نظم موجود در عالم دلالت بر وجود داشتن یک ناظم دارد، آیا بی نظمی های عالم هم دلالت بر وجود داشتن خالق بی نظمی دارد؟