مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 21- آيا باورهاي فطري همان هنجارهاي اجتماعي است كه براساس تبليغات در انسانها شكل ميگيرد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 21- آيا باورهاي فطري همان هنجارهاي اجتماعي است كه براساس تبليغات در انسانها شكل ميگيرد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 20- باتوجه به اينكه امور فطري قابل تجربه ، آزمايش و انتقال به ديگران نيست،چرا برهان فطرت بر انتقال امور فطري به ديگران تاكيددارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 20- باتوجه به اينكه امور فطري قابل تجربه ، آزمايش و انتقال به ديگران نيست،چرا برهان فطرت بر انتقال امور فطري به ديگران تاكيددارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 19- آيا ميل به خدا همان ميل كودك به پدر است كه تا پايان عمر در او باقي مي ماند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 19- آيا ميل به خدا همان ميل كودك به پدر است كه تا پايان عمر در او باقي مي ماند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 17- چگونه بر امور فطري تكيه مي كنيد در حاليكه امر فطري هيچ ملاك معتبري ندارد و هر كسي مي تواند هر چيزي را امر فطري قلمداد كند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 17- چگونه بر امور فطري تكيه مي كنيد در حاليكه امر فطري هيچ ملاك معتبري ندارد و هر كسي مي تواند هر چيزي را امر فطري قلمداد كند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 16- درست است كه درون انسان ميل رسيدن به كمال وجود دارد، ولي از كجا معلوم كه در بيرون وجود انسان موجودي كامل باشد كه  با رسيدن به آن، ميل رسيدن به كمال در انسان پاسخ داده شود؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 16- درست است كه درون انسان ميل رسيدن به كمال وجود دارد، ولي از كجا معلوم كه در بيرون وجود انسان موجودي كامل باشد كه با رسيدن به آن، ميل رسيدن به كمال در انسان پاسخ داده شود؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 15- برهان فطرت بر وجود ميلي دروني به خدا در همه انسانها تكيه مي كند؛ پس چرا برخي انسانها ميلي به عبادت و پرستش خدا ندارند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 15- برهان فطرت بر وجود ميلي دروني به خدا در همه انسانها تكيه مي كند؛ پس چرا برخي انسانها ميلي به عبادت و پرستش خدا ندارند؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 14- باتوجه به آنکه در برخی انسانها حسهایی حقیقت جویی وجود ندارد،آیامیتوان ادعا کرد امورفطری بین همه انسانها مشترک است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 14- باتوجه به آنکه در برخی انسانها حسهایی حقیقت جویی وجود ندارد،آیامیتوان ادعا کرد امورفطری بین همه انسانها مشترک است؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 13- چون فطرت معيار و تعريف خاصي ندارد ، نمي توان وجود آن را در انسان اثبات نمود؛ پس چرا برهان فطرت بر وجود فطرت تاكيد دارد؟

مجموعه موشن گرافيك اعتقادي ايمان 13- چون فطرت معيار و تعريف خاصي ندارد ، نمي توان وجود آن را در انسان اثبات نمود؛ پس چرا برهان فطرت بر وجود فطرت تاكيد دارد؟